ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Education
Social Sciences
Literature
Religion
Research
Languages
Architecture and Urbanism
Economy
Technology
Environment
all records (75)

Languages
English
Portuguese
Spanish
German
French

Countries
Brazil
USA
Indonesia
South Africa
Vietnam
Spain
Denmark
Cuba
Argentina
Colombia
all records (77)

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (24)

Filter  
 
291.270  Articles
1 of 29.127 pages  |  10  records  |  more records»
In Structural Health Monitoring (SHM), damage detection and maintenance are among the most critical factors. For surface damage, damage detection is simple and easy to perform. However, detecting and repairing is difficult for damage hidden deep in the st... see more

In Structural Health Monitoring (SHM), damage detection and maintenance are among the most critical factors. For surface damage, damage detection is simple and easy to perform. However, detecting and repairing is difficult for damage hidden deep in the st... see more

Oil extracted from fruits of Camellia sasanqua Thunb has been widely used for cooking, ink, lubricant, and cosmetic production. C. sasanqua has been widely planted in Vietnam with total area coverage of around 6,000 ha. A number of plantations are more th... see more

M?c tiêu c?a nghiên c?u là dánh giá các ngu?n tài nguyên du l?ch sinh thái và tình hình phát tri?n du l?ch c?a huy?n Pác N?m, t?nh B?c K?n. Thông tin th? c?p du?c thu th?p t?i các co quan, don v? liên quan d?n du l?ch trong khi thông tin so c?p du?c thu t... see more

M?c dích c?a nghiên c?u nh?m dánh giá th?c tr?ng b?nh vàng lá th?i r? trên cây cam sành, xác d?nh du?c các nguyên nhân gây nên b?nh vàng lá th?i r? và d? xu?t gi?i pháp kh?c ph?c nh?m tang hi?u qu? cho cây cam sành t?i huy?n Hàm Yên, t?nh Tuyên Quang. Ngu... see more

S? xu?t hi?n c?a loài Lysimachia otophora C.Y.Wu du?c nghi ng? ? Vi?t Nam do không có m?u v?t và các tài li?u liên quan. Trong quá trình di?u tra th?c d?a ? Khu b?o t?n thiên nhiên Bát Xát c?a t?nh Lào Cai, nhóm nghiên c?u dã phát hi?n m?t loài thu?c chi ... see more

Bi?n d?i khí h?u dã tác d?ng d?n huy?n Phú Vang bi?u hi?n b?i lu?ng mua thay d?i th?t thu?ng và có xu hu?ng tang d?n trong nh?ng nam g?n dây, n?n nhi?t trung bình nam ít thay d?i, nhung l?i có nh?ng d?t bi?n c?a nhi?t d? trong mùa nóng và mùa l?nh tác d?n... see more

Trong xã h?i hi?n d?i, truy?n thông b?ng ngôn ng? dân t?c thi?u s? có m?t v? th? khá quan tr?ng trong d?i s?ng xã h?i, nh?t là ? nh?ng qu?c gia da dân t?c nhu Vi?t Nam. Truy?n thông b?ng ngôn ng? dân t?c thi?u s? góp ph?n phát tri?n kinh t? - xã h?i, xoá ... see more

Phú Luong, Phú Vang, Th?a Thiên Hu? có nh?ng di?u ki?n thu?n l?i d? phát tri?n ngh?tr?ng n?m nói chung và n?m rom nói riêng. Bình quân 1 l?a, nang su?t d?t 34,73 kg/vòm, s?nlu?ng d?t 1.296 kg/h?/nam v?i l?i nhu?n thu du?c bình quân nam m?i h? hon 30,5 tri... see more

1 of 29.127 pages  |  10  records  |  more records»