Journal title
ISSN: 0024-855X    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Volume 112 Number Nr1 Year 2020

7 articles in this issue 

Nora Dörnbrack

Denne artikkelen omhandler de flerspråklige praksisene til den slesvigske innvandreren Herman Hoë og familien hans på 1700- og 1800-tallet i lys av språkbruken i Flensburg og Norge generelt. Brevmaterialet som ligger til grunn for undersøkelsen, er hentet... see more

 

Hjalmar Eiksund

Artikkelen følger utviklinga av skriveferdigheiter hos fem elevar, tre med bokmål og to med nynorsk som hovudmål, i perioden informantane var ele-var frå sjette til tiande trinn i grunnskulen. Primærmaterialet er skuletekstar, samla inn i samarbeid med No... see more

 

Kristel Zilmer

Artikkelen drøfter utfordringer og muligheter i undersøkelse av skriftbær-ende gjenstander fra middelalderens Bergen. Ut fra tidligere forskning kan en få inntrykk av at materialet er ensartet, siden det i stor grad består av  runegjenstander. Størst... see more

 

Kristel Zilmer

This survey is a supplementary resource to the article “Runic Sticks and Other Inscribed Objects from Medieval Bergen: Challenges and Possibilities” (see Maal og Minne 2020). The survey is based on investigations of the Bryggen corpus, carried out mainly ... see more

 

Elin Gunleifsen

Lars Vikørs seinaste bok har namnet Nynorske nedslag. Ei artikkelsamling og er gjeven ut i 2018. Boka er ei samling på heile 22 artiklar innan nord-isk språkvitskap. Som Vikør sjølv seier i føreordet, inneheld boka ‘over-skytande’ artiklar som ikkje blei ... see more

 

Lars Heltoft

Det samlede værk Norsk Språkhistorie består af fire bind med hvert sit perspektiv. Bind I, som er det der anmeldes her, har titlen Mønster, bin-dene II-IV henholdsvis Praksis, Ideologi og Tidslinjer. Mønster forklares i værkets forord som det strukturelle... see more

 

Endre Mørck

Språkhistoria til Berg er et alternativ til det som allerede fins av ettbinds innføringer i norsk språkhistorie beregna for universitets- og høgskole-nivå: Almenningen m.fl. (2002), Nesse (2013), Otnes & Aamotsbakken (2017) og Torp & Vikør (2014). Boka ti... see more