ARTICLE
TITLE

Znaczenie przezklatkowej echokardiografii w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca = The role of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease

SUMMARY

Lenard Rafal, Niedziela Magdalena, Sobieszczanska Anna, Smolen Agata. Znaczenie przezklatkowej echokardiografii w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca = The role of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):11-24. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.33160http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A11-24https://pbn.nauka.gov.pl/works/665723Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive Deklaracja.Specyfika i zawartosc merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.Zgodnie z informacja MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., ze w roku 2014 nie bedzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).© The Author (s) 2015;This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, PolandOpen Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercialuse, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.Received: 05.09.2015. Revised 05.10.2015. Accepted: 30.10.2015. Znaczenie przezklatkowej echokardiografii w diagnostyce choroby niedokrwiennej sercaThe role of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease Rafal Lenard1, Magdalena Niedziela2, Anna Sobieszczanska3, Agata Smolen4 1doktorant Katedry i Zakladu Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie2Studenckie Kolo Naukowe przy Katedrze i Zakladzie Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie3Katedra i Zaklad Ortopedii Szczekowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie4Katedra i Zaklad Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 1PhD student Deparment of Epidemiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland2Students Research Circle at the Deparment of Epidemiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland3Department of Jaw Orthopaedics, Medical University of Lublin, Lublin, Poland4Deparment of Epidemiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland Abstrakt Wprowadzenie:Zapadalnosc na chorobe wiencowa serca nalezy do najwyzszych wsród chorób ukladu krazenia w spoleczenstwach krajów wysoko rozwinietych. Choroba niedokrwienna serca jest to zespól objawów chorobowych, które sa nastepstwem stanu niewystarczajacego zaopatrzenia komórek miesnia serca w tlen i w substancje odzywcze, a jej obraz kliniczny wykazuje duze zróznicowania. Jednym z cennych badan diagnostycznych w tej chorobie jest przezklatkowe badanie echokardiograficzne. Wykonywane jest w celu oceny anatomii miesnia serca, oceny kurczliwosci globalnej i odcinkowej lewej komory, oceny aorty piersiowej oraz naczyn plucnych.Cel pracy:Celem pracy byla ocena znaczenia przezklatkowej echokardiografii w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.Skrócony opis stanu wiedzy:Wsród wielu objawów i nastepstw w chorobie niedokrwiennej serca moze wystepowac uposledzenie funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, niedokrwienna niedomykalnosc zastawki mitralnej oraz powiekszenie lewego przedsionka. U pacjentów po zawale miesnia serca, objety niedokrwieniem obszar ulega wlóknieniu i zanikowi oraz przestaje pelnic swoje funkcje. W rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca wazne znaczenie ma echokardiografia obciazeniowa, zwlaszcza w przypadku wspólistnienia dodatkowych czynników, utrudniajacych interpretacje próby wysilkowej EKG.Podsumowanie:Badanie echokardiograficzne powinno byc wykonywane u kazdego pacjenta z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca. Jest ono najwazniejszym badaniem w diagnostyce róznicowej bólów w klatce piersiowej i nalezy do badan prognostycznych u pacjentów z choroba niedokrwienna serca. Slowa kluczowe: echokardiografia, choroba niedokrwienna serca, diagnostyka. Abstract Introduction:The incidence of coronary artery disease (CAD) is the highest of cardiovascular disease in societies of highly developed countries. Coronary artery disease  is complex of clinical syndrome based on inadequate supply of heart muscle cells with oxygen and nutrients. The clinical picure of CAD shows large variation.One of the valuable diagnostic studies for this disease is transthoracic echocardiography (TTE). TTE is performed to assess the anatomy of the heart, global and segmental left ventricular contractility and the structure of the thoracic aorta and pulmonary vessels.Aim of the studyThe aim of the study was to evaluate the importance of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease.Short description of state of knowledgeAmong the many symptoms and consequences of coronary artery disease impaired systolic and diastolic left ventricular contractility, ischemic mitral regurgitation and left atrial enlargement may occur. In patients after myocardial infarction, atrophy and fibrosis of myocardium is leading to impairment of myocardial function.In the diagnosis of coronary artery disease stress echocardiography is important, especially  in the case of co-existing additional factors causing difficulty in the interpretation of stress ECG.Conclusion.Echocardiography should be performed in all patients with suspected coronary artery disease. It is the most important test in the differential diagnosis of chest pain. Echocardiography has a predictive value in patients with ischemic heart disease. Keywords: echocardiography, coronary artery disease, diagnosis.

 Articles related

Najmeh sheikhian, Mohammad Ali Ostovan, Farhad Daryanoosh, Farnaz Sharifi    

Background: Coronary artery disease (CAD) is considered as an important cause of mortality. We investigated the effect of 8 weeks aerobic exercise training (AET) on two key markers: brain natriuretic peptide (BNP) as a cardiac hypertrophy indicator and C... see more


Olena Kolodenko,Walery Zukow    

Kolodenko Olena, Zukow Walery. ???????????? ???????????? ?????? ? ????????? ???????? ????? ????? ??????????? ???????????????? ???????? ?? ?????????? ???????????? ?????? = The efficiency of rehabilitation of patients with coronary heart diseases after sur... see more


Jedrzej Tkaczyk,Klaudia Brozyna,Katarzyna Baltaziak,Krystian Ciechanski,Dominika Nowakowska,Robert Rejdak    

Central retinal artery occlusion (CRAO) is an ophthalmic emergency, most commonly caused by an embolism, usually from the carotid arteries. It can be considered as an acute stroke of the eye, and is an ocular analogue of cerebral stroke. The incidence of... see more


Hubert Opalinski,Natalia Pietrzyk,Pawel Obierzynski,Gabriela Kuroska,Piotr Piech,Joanna Dryka,Kamil Przybyslawski,Szymon Bieda,Wojciech Wokurka,Maciej Koziol,Grzegorz Staskiewicz    

Introduction and objectiveCongenital coronary arteries anomalies (CAA) are one of the most common causes of a sudden cardiac death (SCD) among young athletes. CAA are serious diagnostic and clinical issue because in many patients there are no characteris... see more


Michal Jerzy Terpilowski,Jedrzej Tkaczyk,Barbara Klatka,Klaudia Brozyna,Magdalena Holowczuk,Jan Jakub Kesik,Marek Ilzecki    

Introduction: Internal carotid artery (ICA) stenosis in a majority is caused by atherosclerotic plaque. Symptoms of ICA stenosis manifest most likely a transient ischemic attack (TIA). The dynamics of ICA stenosis progression is unpredictable, the diseas... see more