ARTICLE
TITLE

Ocena przydatnosci parametrów przezklatkowego badania echokardiograficznego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca = The assessment of fitness parameters of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease

SUMMARY

Lenard Rafal, Zielinska Urszula, Michalczak Magdalena, Sobieszczanska Anna, Smolen Agata. Ocena przydatnosci parametrów przezklatkowego badania echokardiograficznego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca = The assessment of fitness parameters of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):701-716. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45069http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A701-716https://pbn.nauka.gov.pl/works/701302Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive     The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7© The Author (s) 2015;This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, PolandOpen Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercialuse, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.Received: 10.12.2015. Revised 25.12.2015. Accepted: 29.12.2015.  Ocena przydatnosci parametrów przezklatkowego badania echokardiograficznego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca The assessment of fitness parameters of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease Rafal Lenard1, Urszula Zielinska2, Magdalena Michalczak1, Anna Sobieszczanska3, Agata Smolen1 1Katedra i Zaklad Epidemiologii i Metodologii Badan Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie2Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dzieciecej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie3Katedra i Zaklad Ortopedii Szczekowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  StreszczenieWprowadzenieChoroby ukladu krazenia stanowia glówna przyczyne zgonów w Europie. Przezklatkowe badanie echokardiograficzne TTE wykonuje sie celem oceny anatomii serca, oceny kurczliwosci globalnej i odcinkowej lewej komory, oceny aorty piersiowej oraz naczyn plucnych. TTE nalezy do podstawowych badan w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.Cel pracyCelem pracy byla ocena przydatnosci parametrów przezklatkowego badania echokardiograficznego w diagnostyce zmian w naczyniach wiencowych.Material i metodyBadaniem objeto 197 osób, w wieku od 43 do 88 lat, którzy byli hospitalizowani z powodu choroby niedokrwiennej serca (106 osób – 53,9% ze stabilna choroba niedokrwienna serca, 91 osób – 46,1% z ostrym zespolem wiencowym - OZW).Wyniki badanU pacjentów z OZW z obnizeniem frakcji wyrzutowej lewej komory czesciej wystepowaly istotne zmiany w tetnicach wiencowych  (p<0,0001). Wsród  chorych z ostrym zespolem wiencowym czesciej wystepowala obnizona frakcja wyrzutowa lewej komory (62,6%) w porównaniu z pacjentami ze stabilna choroba niedokrwienna serca (24,5%) (p<0,0001). W subpopulacji osób z OZW czesciej wystepowaly odcinkowe zaburzenia kurczliwosci (67,0%) w porównaniu do grupy  osób ze stabilna choroba niedokrwienna serca (8,0%) (p<0,0001).Wnioski1. Badanie echokardiograficzne powinno byc wykonywane u kazdego pacjenta z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca, jezeli tylko nie opóznia pilnej rewaskularyzacji miesnia serca.2. Badanie echokardiograficzne jest najwazniejszym badaniem w diagnostyce róznicowej bólu w klatce piersiowej oraz pozwala na stratyfikacje ryzyka zdarzen sercowo-naczyniowych.3. Do najwazniejszych parametrów w diagnostyce ChNS nalezy ocena frakcji wyrzutowej oraz regionalnych zaburzen kurczliwosci miesnia lewej komory.4. Zmniejszenie frakcji wyrzutowej oraz regionalne zaburzenia kurczliwosci lewej komory sa charakterystyczne dla zawalu miesnia serca (STEMI, NSTEMI). Slowa kluczowe: echokardiografia, choroba niedokrwienna serca, diagnostyka. AbstractIntroductionCardiovascular diseases are the major cause of death in Europe. Transthoracic echocardiography (TTE) is one of the most important examination in the diagnosis of coronary artery disease (CAD).Aim of the studyThe aim of the study was to evaluate parameters of TTE in the diagnosis of coronary artery disease.Methods and resultsThe study included 197 patients hospitalized with coronary artery disease (106 -53.9% with stable CAD, 91 – 46.1% with acute coronary syndrome - ACS). The major atherosclerotic changes in the coronary arteries were more frequent in males, in patients with ACS and reduction of left ventricular ejection fraction (p<0.0001). In patients with ACS left ventricular ejection fraction was more frequent decreased (62.6%) compared to patients with stable coronary artery disease (24.5%) (p <0,0001). In patients with ACS segmental wall motion abnormalities were more frequent 61/91 (67.0%) compared to patients with stable CAD 9/106 (8.0%) (p<0.0001)Conclusions:1. The echocardiography should be performed in every patient with suspected coronary heart disease, if only it doesn’t delay urgent revascularization of the heart muscle.2. The echocardiography is the most important examination in the differential diagnosis for the chest pain and allows the assessment of risk stratification for cardiovascular events.3. The most important parameter in the diagnosis of coronary heart disease is the assessment of the ejection fraction and regional wall motion abnormalities of the left ventricle.4. The reduction in ejection fraction and regional left ventricular wall motion abnormalities are characteristic for myocardial infarction (STEMI, NSTEMI). Keywords: echocardiography, coronary artery disease, diagnosis.

 Articles related